Katscha – nybyggda loftlägenheter i Industrilandskapet

Katscha vann markanvisningstävlingen för bostäder i Kv. Stabben i Norrköping på betongdäck över Motala ström. Huskroppen följer ändringarna i strömriktningarna lik den äldre bebyggelsen. Mot strömmen har volymen vardagsrum med stora fönster och våningshöjden kring 4 meter, för att matcha skalan i Industribyggnaderna. På gårdssidan mot söder är våningshöjden lägre, så att lägenheterna har varierande rumshöjder. Variationen i höjdled, i antalvåningar och planform genererar lägenheter som är alla olika och individuella.

I samarbete med:

Bygget är i full gång. Under två veckor i maj 2014 tömdes strömmen på vatten för att underlätta arbetet. Inflyttning planeras till september 2015. 

 

 

Juryns utlåtande:
“Ett förslag som visar att man utifrån en grundlig analys tolkat Industrilandskapet på ett modernt och framåtsyftande sätt. Förslaget visar ett elegant bostadshus som på ett lekfullt sätt hanterar balansen mellan respekt och fantasi. Fantasi i sin expressiva utformning och innovativa gestaltning – respekt i sitt förhållningssätt till Industrilandskapets skala och formspråk. Förslagsställarna har hämtat upp gestaltningsprinciper som höga våningsplan, vertikalitet och industriella material i byggnadens utformning. Taklandskapet är säkert och omsorgfullt behandlat.

Den veckade glasväggen mot vattnet ger en variation och en spänning åt fasaden mot vattenrummet likt ett kalejdoskop. Fasadgestaltningen skiljer sig åt mellan fasaden mot vattnet och fasaden mot gården vilket ger en spänning och god variation som bryter ned skala på kvarteret. Lägenheterna är spännande och ovanligt lösta men kan bli komplicerade att använda om de inte studeras vidare med fokus på tillgänglighet och möblerbarhet. De färdiga bostäderna kan mycket väl bli attraktiva och berika bostadsutbudet i Norrköping.

De intrikata lösningarna för balkonger och utblickar från lägenheterna skapar mervärden för de boende. Tornets utformning och parkeringshuset med automatparkering övertygar inte helt och en utveckling av förslaget kan leda till att parkeringshuset omformas och tornets höjd ses över. Bedömningsgruppen frågar sig om det föreslagna badet kunna bli mer öppet för allmänheten och om den föreslagna portiken skulle kunna arbetas om för att underlätta allmänhetens tillgång till vattnet. Förslagsställarna föreslår utanför tävlingsuppgiften en byggnad som i sin gestaltning hänvisar till de skjulbyggnader som under tid funnits inom Industrilandskapet. Det greppet är inte nödvändigt för förslaget men smart och fantasifullt.”

 

“KATSCHA” - Nutida boende på industrilandskapets villkor

Stabben ges ett bostadshus med stark identitet och egenskaper som i samklang med befintlig bebyggelse ger ett spännande boende med hög kvalité.

KONCEPTET

Byggnadens form, design, placering och organisation avser att fånga in de väsentligaste dragen ur industrilandskapet i en volym som håller dem levande. Den av industrilandskapet genererade formen, ska ge rum för ett nutida boende i rik förening med platsens historiska lager.

Husets rumsliga struktur och form är uppbyggd så att stora och höga bostadsrum förlagts i ett band längs vattnet mot strykjärnet, och mindre rum i lägre våningar är förlagda i söder mot gatan. Mot vattnet, klassiskt
lugna rum och mot gränden, infallsrika med variation. Strukturen bygger på en kombination av normal rumshöjd åt gården och 1 och 1/3-dels rumshöjd mot vattnet. I strukturen finns möjligheter till ett varierat antal lägenheter. Förslagets 29 lägenheter är alla olika. De har alla unika egenskaper i form, läge mot vatten, gata, sol och utsikter m.m. Sammantaget utgör detta ett boende med hög potential och möjlighet till individuell anpassning av boendet. Centralt i konceptet är att ha öppna tekniska system så att rumsfunktioner kan ha olika placeringar. Med loftprincipen skapas möjlighet att forma individuella val med stor variation.

SKALA

Byggnadens volym har en horisontell huvudartikulering, i kontrast mot Strykjärnets ståtliga resning. Samtidigt gör de höga rummen mot vattnet att antalet våningar mot strykjärnet begränsas till fyra och på så sätt svarar upp mot den imponerande skalan som finns idag i de äldre industribyggnaderna. Därigenom behålles den stora skalan från de omgivande industribyggnaderna som är så viktig och den mindre ”bostadsbruksskalan” uttrycks i söder mot entrégatan.

FASADEN MOT STRÖMMEN

Fönsterskalan lånas från industribyggnaderna och fasadmaterialet har referens i strykjärnets tak. Viktigt är dock att inte kopiera fasadmaterial från grannarna, utan istället ta ställning till våningshöjder och fönsterstorlekar.
Fasaden föreslås i Aluzink med en tjocklek som kan jämföras med glasets plana yta. Glaset i fasadöppningarna delas genom diagonala karmar/spröjsar, på så vis att en del lutar bakåt, andra framåt i olika vinklar, vilket skapar intryck av en varierad mosaik av vatten, himmel och omgivande fasader. I fasaden mot söder med lägre våningshöjd, har puts och sten föreslagits. Den synliga sockeln och de ”rinnande” trapporna, är av terrazzo i asfaltliknande grå färg. Balkongerna glasas in med enkla glasskivor, som avslöjar putsfasaden.

ARBETSGRUPP

Arkitektur: arkitektur + development ab

Tävling:
Ansvariga arkitekter: Prof. Kai Wartiainen och Ingrid Reppen
Handläggare: Simon Kallioinen
Medverkande: Martin Uppman 

Projekering:
Ansvariga arkitekter: Prof. Kai Wartiainen och Ingrid Reppen
Handläggare: Simon Kallioinen
Medverkande: Martin Bergqvist, Michal Kubrak, Karla Chebenova 

 

Bygg- och marknadsanalys: Ivarssons Byggnads AB
VD: Robert Ivarsson
Styrelseordförande: Lennart Eriksson 

Se alla förslag på Norrköpings kommuns hemsida.

Läs om “Katscha” i Norrköpings Tidningar, eller i Folkbladet

 

Mer om projektet

Vitsippan – Maximalt med dagsljus i trygghetsboendet i Oxelösund

Kvarteret ligger centralt i Oxelösund, ett stenkast från Järntorget och strax nedanför den mäktiga Sankt Botvids kyrka.

Inledningsvis ägnades flera förslag åt att söka bevara den attraktiva parkmiljön på tomten, trots en motverkande plan. Lösningen blev två långsmala trapphus till de 36 bostäderna vilka kom att gruppera sig mestadels som hörnlägenheter runtom. Stor vikt lades åt användning av dagsljus som boendekvalité I lägenheterna samt stöd för de äldres nedsatta syn.

 

 

 

 

Ergonomi för äldre kom att bli ledmotiv med stort fokus på dagsljus genom stora badrum i fasad, gåvänliga trappor och varma golv etc. Byggnaden ansluter genom sin form och offentliga innehåll i gatuplan (Landstingets rehabverksamhet med gym, gymnastiksal och rum för arbetsträning samt anhörigcenter finns inom ”Trygghetsboendet Vitsippan”.), till Järntorget, parken och vårdcentralen.

Boendet består av 36 bostäder för en till två personers hushåll. 25 bostäder av dessa är tvåor på knappt 60 m2 och 7 st. är treor på drygt 70 m2. Byggnaden blev klar för inflytt i januari 2013. Trygghetskonceptet utgörs, förutom av personal som ska finnas på plats dagligen som stöd för de boende i sociala och praktiska frågor, även av ett flertal gemensamma utrymmen, såsom gästbostad, matsal, hobbyrum och en bastu- och badenhet.

Läs mer på kunden Kustbostäders hemsida.

 

Fakta:
Kund: Kustbostäder i Oxelösund AB genom Norconsult
Medverkande personer:Ingrid Reppen, Kai Wartiainen, Simon Kallioinen, Henrik Lindenkrona, Victor Mickelsson
Underkonsulter:K, Vvs, El, Bel, L/M, Br
Årtal: 2010-2011
Storlek: BTA ca 3800m2Mer om projektet

Villa Brandt i massivt trä runt terrassen, Herräng

Sommarbostaden utanför Norrtälje är organiserad runt en terrass som vetter mot sjön samt eftermiddags- och kvällssolen. Terrassen har olika nivåer som rummen följer under ett tak med varierande lutningar, vilket i sin tur ger varierande rumshöjder och nyanser av dagsljus.

När vädret utesluter uteliv på terrassen är hemmabion med lutande golv ett tilltalande alternativ.

 

Husstommen i massivträ levererades i platta paket och sattes upp på en och en halv dag. Tilläggsisoleringen kläddes in med träpanel i tre olika färger samt profilering, medan massivträet förblev synlig invändigt.

 

 

Mer om projektet

Runsten Equestrian – Detaljplanerådgivning i Haninge

Uppdragsområdet ligger utanför kommunens tätort och dess tekniska infrastruktur. Markägaren ville utvidga och stödja ridverksamheten med boende, utbildning och kommersiell service. Rådgivningen har handlat om strategisk dimensionering, styrning av planarbete och gestaltningsprogram, som säkerställer kommunens och fastighetsägarens kvalitétskrav, samtidigt som en stor öppenhet skulle hållas för input från investerare och för avspeglingar från en marknad som både är svårtolkad och unik.

 

Området delades in i tre gestaltningmässigt helt olika områden. Grundläggande principer om skala, vägar, naturmark och landskapsåtgärder togs fram. Även detaljplanen styrdes mot en öppenhet, så att rika designmöjligheter skulle bevaras långt fram i fastighetsprojektet, samtidigt som platsens kvaliteter värnades.

I tidigare uppdrag på Norconsult med planprogrammet gick uppdraget ut på att utreda ett livsstilsboende på landet nära Stockholm, i skärningspunkten mellan tre kommuner. Fastigheten ligger utanför de primära trafiklederna och kommunal service och infrastruktur. Lämpligheten kom genom detta att prövas från en rad olika synvinklar. Boendet planerades kring en hästanläggning med elitverksamhet för fälttävlan hopp och dressyr. Programmet kom att bli ett argument för mångfald i boendet.

Uppdraget innebar att stödja och guida fastighetsägaren i en unik process där de väsentliga frågorna kom att behandla:
- detaljplan i jordbruksbygd och
- lokala lösningar för vatten, avlopp och uppvärmning.

Ett brett spektrum av yttranden kom att medföra särskilda utredningar kring frågor som: trafik allemansrätt och jakt. Även naturfrågorna blev rikt belysta. Norconsult kom att samordna de tekniska utredningarna och förslagen kring vatten, avlopp och energi samt utreda allergifrågan.

Fakta
Kund: Runsten Equestrian 
Medverkande personer: Ingrid Reppen, Kai Wartiainen, Simon Kallioinen 
Årtal: 2011
Storlek: 81+45 ha

Mer om projektet

Nordsjö hamn 2006-08, -2020

Nordsjö Hamn avsluter Ring III i öst och ersätter flera tidigare hamnar i Helsingfors regionen. Området realiseras i etapper och består av en godshamn, passagerarterminal, logistikcentrum Meriportti Business Park samt trafiklösningar för väg och tågtransport.

Vid sidan av traditionell byggnadsdesign omfattade det vinnande förslaget ett servicekonceptet där även näromgivningen ingick som kundunderlag och skapade starkare underlag för kommersiell service dygnet runt.

 

 

Gate Center erbjuder lokaler för företag som opererar i hamnområdet. Komplexet innehåller rum för trafikkontroll, passagerareterminal, tull, restaurang, läkarcentral, kommersiell service, bussterminal och parkering.

Vid invigningen i november 2008 stod mindre än hälften av byggnaderna färdiga. Porttornet i guldfärgat aluminium har tolv våningar. Den lutande takytan över takterrassen är transparent och belyses underifrån så att den blir synlig som en fyr på natten. Av logistikcentrumets 130 000 m2 är ca hälften byggd. Meriportti Business Park ingår i andra fasen som skall vara färdig 2020 enligt exploateringsavtal. Prof. Kai Wartiainen har varit chefsarkitekt för alla byggnader.

 

Fakta Gate Center fas 1
Typ: Kontor, passagerarterminal och parkering i ny byggnad
Klient: Sponda plc
Yta: 20 800m2
Kostnad: 45 milj €

Fakta Logistic Center
Typ: Lager, ny byggnad
Klient: Sponda plc
Yta: 68 000 m2
Kostnad: 70.milj €

Fakta Meriportti Business Park
Typ: kontor i nybyggnad
Klient: Sponda plc
Yta: 16 000m2
Budget: 40 milj €

 

Mer om projektet

 

Skattkistans förskola

Centralt i ombyggnation av Skattkistans förskola i Oxelösund är en ny entré, gemensam för Ramdalsskolan och Skattkistans förskola. Entrén binder ihop byggnaderna samtidigt som en skyddad lekgård bildas. Dessutom har förskolans verksamhet utökats med en avdelning, som ligger i den del av byggnaden som tidigare inhyste lägerverksamhet.

I samarbete med Norrconsult

Fakta

Beställare: Kustbostäder i Oxelösund
Ansvarig arkitekt: Ingrid Reppen 
Handläggande arkitekt: Simon Kallioinen 

Mer om projektet

Revitalisering av Skarphagens centrum, Norrköping

Projektet syftar mot intensivare liv och platskänsla – göra om Skarphagen centrum till en bättre plats att bo och vistas på. Detta sker genom utökad handel, stärkt kundunderlag och attraktiva bostäder. Upprustningen kommer att ske i etapper under flera år.

Kundparkering med ny entré till centrumet placeras på taket av ny handelsyta. Gamla avlägsna parkeringar kan omvandlas till kvartersmark för bostäder. Hörnet i korsningen mot befintliga flerfamiljshus markeras med en högre del i nya flerfamiljshuset som trappar ner mot det befintliga villaområdet.

I samarbete med:

 


Nya bostäder på den nuvarande parkeringen


Ny blomsterkiosk vid torget

 

Samverkande förändringskoncept:

+ Ny handelsyta med kundparkering integrerad på taket frigör yta för boenden.

+ Attraktiva nya lägenheter samt markbostäder i radhus intill centrum för dem som vill flytta från villorna men som vill bo kvar i området.

+ Ökad synlighet mot trafiken med nya fasader, reklamtorn och blomsterkiosk.

+ Förlängt torg mot busshållplats för bättre tillgänglighet.

+Ny entré plaza med olika trafiklägen för bättre tillgänglighet.

  

Nya bostadshus

Bredvid Skarphagens centrum i Norrköping planerar a+d tillsammans med IBAB två nya bostadshus.

Flerbostadshuset innehåller 15 lägenheter ljusa lägenheter, med praktiska planlösningar och långsträckta balkonger, likt kungsbalkonger som förbinder flera rum. Längst upp i huset finns en etagevåning med stor takterrass och utsikt åt fyra väderstreck.
Radhuset består av tre st radhuslägenheter i två plan. De har egen gård och parkering nära ytterdörren.

 

Beställare: Ivarsons Byggnads AB 
Ansvariga arkitekter: Kai Wartiainen och Ingrid Reppen
Handläggande arkitekt: Simon Kallioinen
Medverkande arkitekter: Martin Bergqvist, Michal Kubrak 

Mer om projektet

Ski-in-Luossavaara, Kiruna

Uppdraget av Maestro Management innehöll flera olika delar: deltagandet i framtagandet av program för 150 attraktiva arktiska lägenheter, detaljplanarbete med kommunen, samordning av husdesign och utemiljön och planering av ca 50 lägenheter med inglasade balkonger samt möjlighet till bastu och öppen spis.

Husen binds ihop med en mur och en gatu-serpentin kring en förlängning av slalombacken i södersluttning med långa utblickar mot landskapet. Man kan glida på skidor ut och in direkt till varje hus.

I samarbete med:  

 

Allt eftersom utvinningen av Kirunas järnmalmskropp  går djupare ner i berget, ökar sprickbildningen och marken där gruvdrift förekommit, faller successivt in mot gruvan. Under de närmaste decennierna kommer förändringstakten i Kirunas stadsomvandling att accellerera dramatiskt. Infrastruktur läggs om, stadscentrum etableras på ny plats och åtskilliga bostäder ska ersättas med nya. Kiruna ska också locka till inflyttning.

Planen för bostadsområdet i Luossavaara tar utgångspunkt i de unika livsmiljöerna i ett nordligt klimat, med skidåkning, skoteråkning och en kall utomhusmiljö. Alla hus har direkt tillgång till parken i mitten, där liften går direkt upp till Luossavaaras slalombacke.

Området är placerat i sydvästsluttningen på Luossavaaraberget med utsikt över sjön Luossajärvi. Området innehåller ca 150 bostäder i nästan 40 hus, varav a+d ritar ca 40 % av bostäderna.  För att maximera möjligheterna till ljus och naturkontakt året om utformas a+d:s alla bostäder med inglasade balkonger i söderläge samt med öppen spis. 

Övriga arkitekter som ritar byggnader i området är: ​Brunnberg & ForshedFahlander Arkitekter och ​Landström Arkitekter.  Sven A Hermelin Landskapsarkitekter deltar i utformningen av tomt och parkmiljön.

Läs mer om projektet på maestro managements hemsida.

 

Projektet är under projektering.

Fakta

Kund: LKAB genom maestro managment
Ansvariga arkitekter: Kai Wartiainen, Ingrid Reppen
Handläggande arkitekt: Simon Kallioinen
Medverkande arkitekter: Martin Uppman, Michal Kubrak 
Årtal: 2012
Storlek: 11 ha

 

Mer om projektet

Real Madrid Arena, 2008

Arenan med 17 000 sittplatser för basket var del av Madrids ansökan om Sommar-OS 2016. Efter OS skulle arenan användas av Real Madrids basketteam. Entréplazan lyftes upp med trappor och ramper för att skapa plats för omklädningsrum, mindre övningshallar och en simhall mot parken, som var tänkt att nyttjas av närliggande skolor och stadens invånare.

Beställarens önskemål var en transparent byggnad. Solavskärmningar och utrymningstrappor användes av Kai Wartiainens designteam för att ge ett mer energiskt och dynamiskt utryck än vad den fyrkantiga ”core boxen” skulle generera.

Yta 51 000 m2 

 


 

 

Mer om projektet

Torneå, bostäder

Beställaren äger ett stort markområde söder om stadskärnan vid Torneälvens mynning i Torneå, Finland. Han har tidigare gjort skapat öar med villor I området och håller på att utvidga fastigheten med restaurang, multifunktionsareana och en marina där flerbostadshus ingår.

Bostäderna anpassas till det nordliga klimatet. Balkongen är av massiv trä, glasas in och utrustas med eldstad. Bastu, badrum och vardagsrum får direktkoppling till balkongen och bildar en enhet för sköna fredagskvällar vid solnedgången.

 

 

Mer om projektet

HVB Oliven, ombyggnation

a+d har, i samarbete med NorConsult, under hösten projekterat ett kalkylunderlag för ombyggnation av kv Oliven i Oxelösund. Byggnadens tidigare verksamhet för behandling av missbrukare skall återupptas och utökas. 

3d-modellering av snö

Till projektet Luossavaara har vi utvecklat ett verktyg för att modellera snö till vinterbilder. Programmet gör automatiskt snö som lägger sig som ett täcke på 3d-objekten och bidrar starkt till realismen i bilderna.

Verktyget är gjort i Grasshopper för Rhino. Hör av er till Simon om ni behöver liknande specialverktyg.

 

Mer om projektet

Bastutornet, Torneå

Beställaren vill bygga en bastu med panoramautsikt uppe på ett nio meter högt före detta radartorn som han har köpt in från militären. Bastun skulle vara helt i glas och placeras som attraktion och riktmärke i Toaranda marina.

 

 

Klick på bilden till vänster för att se filmen.

 

Besök bastun interaktivt genom att klicka här!

Beställare: Erkki Hanhirova
Medverkande arkitekter: Kai Wartiainen, Simon Kallioinen

Mer om projektet

PTS

Inredning av Svea Artilleri, 5500m², en fastighet från 1874, för kontors- konferens- och personaländamål. Myndigheten ville kommunicera en modern, prestigelös, kreativ och balanserad miljö. Särskilda krav ställdes på ergonomiska frågor avseende ljus och ljud. 

I samarbete med Norrconsult

Kund: Pts, fd Post och Telestyrelsen
utfört på Norconsult

Uppdragsansvarig: Ingrid Reppen

Medverkande personer: Ingrid Reppen, Linda Lindstrand, Gunilla Sundin

Årtal:2009-2010

Storlek:
5 500 m2
260 personer

 

Mer om projektet

Vivalla

a + d har deltagit i ett parallellt uppdrag om Vivalla i Örebro.

Vivalla är ett s.k. problemområde. Dålig lönsamhet och höga otrygghetstal, mycket insyn och stora parkeringsytor och odefinerade markytor var skäl för fastighetsägaren att börja förändringsarbetet. a+d:s metod var att genom analys och platsspecifika programmetoder, komma fram till vilka frågor som kunde lösas med rumsliga medel, till vilken grad och på vilken nivå/skala i staden. Analys, skiss-och dialogarbetet tog sig igenom ett perspektiv från hela Örebro ner till den enskilda bostaden.

Uppdraget låg på kvartersnivå och a+d kunde tydligt definiera vilka problem som kunde tas omhand på den efterfrågade nivån. Genom det omfattande analys och dialogarbetet, kunde rika variationer och tillämpningar visas. Nya bostads och kvarterstyper togs fram. Bilens centrala plats i bosta den valdes som lösning i alla förslag. Med vårt förslag blir stora delar av marken gårdar för de boende, istället för att vara dyra skötselytor för kommunen. Insyn minskas genom att man flyttar entréerna till flera hus. Parkering löses genom gatuparkering vilket också sänker hastigheten på den trafikerade matargatan.

Mer om projektet

Isaberg SkiLab & SuperParks

Hestra 2008

Ajö´tristess AB med prof. Kai Wartiainen
i samarbete med Evata Development, Pöyry Architects

 

Efter några varma vintrar med lite snö, ville aktörerna i Isaberg ta fram skisser för en inomhusskidbacke och skidtunnel med en arena för skidskytte. Beställningen utfördes av Evata Development, Pöyry Architects och a+d ABs företrädare ajö´tristess AB med prof Kai Wartiainen som uppdragsansvarig.

Arbetet bestod av två delar: skisserna till skidbyggnaderna och en programskiss för andra funktioner som skulle behövas för att utvidga verksamheten för betydligt större antal besökare året runt.

I samarbete medIsaberg SuperPARKS – KONCEPT

 

Isaberg SuperPARKS byggs som flera självständiga parker. Skidåkning i olika former kommer även i framtiden att vara den sammanbindande upplevelsen. De olika skidaktiviteterna samlas och utvecklas under begreppet SkiPARK. Öppningsdraget i utvecklingsprocessen är SkiLab, som möjliggör snö, skidåkning och skidskytte året runt i perfekta förhållanden inomhus.

 

Det övergripande målet är: 1) ökning av besöksantalet och 2) stabilare verksamhet fördelad över hela året 3) oberoende av vädret. Ökning av besöksantalet kräver inte bara större antal övernattnings- och parkeringsmöjligheter utan ett bredare utbud av fritidsaktiviteter. För att öka Isabergs attraktivitet och konkurrenskraft samt för att vidga upptagningsområdet utvecklas varje del självständigt med spetskompetens inom sitt område.

 

Istället för en detaljerad och fast plan framställs en illustrerad utvecklingsstrategi om var och hur verksamheterna skall placeras för att generera växande synergieffekter med flexibilitet i genomförandet. Målet är en fantastisk och mångsidig upplevelsehelhet som har tyngd och stor dragningskraft samt kan utvecklas flexibelt i etapper i den allt hårdare konkurrensen om fritiden.

 

 

Eftersom anläggningen inte ligger i ett industriområde var utblickarna till den vackra omgivningen och utnyttjandet av dagsljus ett viktigt tema för skidbyggnaderna. För att skapa en större intressant besökshelhet föreslogs en serie av aktivitetsparker (skidåkning, golf, fiske, surfing, segling, jakt. BMX. osv.) som kunde väcka intresse för längre vistelse och tillfredsställa olika intressen inom familjerna. Inledningsvis är den förlängda skidsäsongen med bättre och utvidgade övernattningsmöjligheterna tillräckligt, men i längden bör upplevelserna bli fler och rikare.A

Fakta

SkiLab
Typ: Inomhusskidbacke och skidtunnel
Kund: Stiftelsen Isaberg
Yta: 56 800 m2
Budget: 52, M€

 

SuperParks
Typ: Besöksattraktion
Kund: Isabergstiftelse
Yta: 500-1000 ha
Budget: 105-110 M€

 

LÄGET ISABERG

Nuvarande upptagningsområde omfattar i huvudsak södra Sverige. Ett större antal besökare kommer även från Köpenhamn. Med framtidens ökade aktiviteter och övernattningsmöjligheter beräknas upptagningsområdet omfatta även Stockholm och norra Tyskland, vilket betyder flerdubblat besöksantal.

 

 

 

Mer om projektet

 

Snäckan

Förslag till passagerarterminal i Värtan
Stockholm 2010

Pöyry Architects och e.l.e arkitekter AB med Kai Wartiainen som ansvarig arkitekt

Snäckan är ett förslag åt Stockholms Hamnar i parallella uppdrag ”Utvecklingsprojekt Värtan” angående passagerarterminalbyggnaden för Tallink och Silja Line. En viktig del av uppgiften var att koppla byggnaden i den blivande Norra Djurgårdsstaden. Förslaget gjordes i samarbete mellan e.l.e arkitekter AB och Pöyry Architects med Kai Wartiainen som ansvarig arkitekt.

Lager och mellanlager har placerats under terminalplanet för att utnyttja den höga våningshöjden och för att frigöra yta på hamnplan, på detta sätt har lagren fått naturliga in och utlastningar på bägge sidor av ISPS gränsen. På denna våning ligger även TechCenter bestående av verkstadsdel och teknikutrymmen.

Den planterade entréplazan med en vattenbassäng och uteservering välkomnar besökarna. Rulltrapporna leder passagerarna upp till avgångshallen med väntplatser under trädplanteringar. Cafeterian med balkong är placerad vid framtida gångentrén på övre kajen. Förplatsen på nedre kajen för biltrafiken är motiverad på nedre kajen även i framtiden på grund av byggnadens monumentala skala.

 

Terminalen ligger på kajen som en monumental snäcka i skalan med båtarna. Förslaget samlar terminalfunktionerna under ett skal på kajen i olika klimatzoner. Den kraftfulla gesten motiveras med upplevelsen, tekniken och av miljöskäl.

Typ: Passagerarterminal
Klient: Stockholms Hamnar
Yta: 7 860m2
Kostnad: Uppskattad till 520 milj kr

Program och funktionskrav:

De flesta av programfunktionerna och krävda ytorna har samlats i terminalbyggnaden för att frigöra ytor på hamnplan, enkelt kunna optimera energi förbrukning och ge byggnaden den erforderliga massan som krävs, inte minst ur gestaltnings synpunkt

Ett medvetet avsteg från programmet har gjorts, placeringen av gränspolisen för tredjeland har flyttats längre in i passagerarflödet. Detta ger möjlighet till en tydligare gräns mellan Schengen och tredjeland och också möjlighet att dubbelutnyttja passkurerna enl. passpolisens önskemål.

Färjeläge 5 har på detta sätt fått en separat matargång som även har separerats vertikalt för att undvika korsande passagerarflöden vid tullfiltret.
När behov uppstår är det enkelt att gränsa av in och utkommande och skilja Schengen från tredjeland med t.ex. enkla skärmväggar och därigenom möjliggöra flera samtidiga passagerarflöden.
Att höja upp gången till färjeläge 5 skapar också en mycket bättre vattenkontakt från avgångshallen, ett öppet samband vid den övre huvudentrén ut mot båtarna. Även på entréterrassen från Kv Valparaiso skapas bra möjligheter till vattenkontakt.

Administrationen har placerats på de översta våningarna i den invändiga byggnaden, kontorsdelen på ett plan med vissa mötesrum konferensrum och pausdel lagt på ett takloft.
Kontorslandskapet har på detta sätt fått ett glastak med extra hög våningshöjd och en friare landskapsform. Ett eget trapphus förbinder kontoren med incheckningen i avgångshallen och med en personalentré på hamnplan. Trapphuset utnyttjas även av tull, polis och övriga kontor.

På mellanplanet i kontorshuset ligger kontor för stuveri och städfirmorna, samma plan som gränspolisen.

I kontorshusets bottenvåning samlas incheckningsdiskar, tullfilter m.fl. funktioner som lätta tillägg enkla att förändra och bygga om för maximal flexibilitet, men samlade i klimatskalet för inomhusklimat.

Volymen i terminalen och den höga takhöjden i kontorshuset är anpassade för naturlig ventilation med ”självdrag”, de stora energi systemen agerar motor i luftflödena och behoven av luft och kyla i kontoren kan i hög grad lösas genom enkel styrning av dessa flöden med rätt placerade luftöppningar.

 

Mer om projektet

Årsta kyrka

Stockholm, 2006

Parallellt uppdrag 

Några år innan det parallella uppdraget gjorde Kai Wartiainen och Ingrid Reppen en värdering av fastigheterna och av deras potential åt Årsta församling.

Årsta är en bygd i stark förändring, med en omfattande förtätning på gång. Årstavägen har redan blivit livaktig på ett stadsmässigt sätt, och orten förvandlas från förort till förstad. I det sammanhanget har staden uttryckt en vilja att förlägga kyrkan till vägen och på så sätt skapa ett centralt läge nära torget. Detta står i konflikt med församlingens önskan om en sammanhängande enhet: församling – kyrka. Förslaget visar en koppling mellan Årstavägen/torget och kyrkan, genom en fastighetsutveckling av hela kvarteret, där kyrkan tronar som krona i ena änden.

Uppbyggnaden av den inre ”kupolen” utgörs av genomskinligt isolermaterial, som tar in ljus och lyser upp ”kupolen”. En stor föränderlig ljustavla i ledstruktur, vars bilder lyser ut över rummet och förnyas i enlighet med kyrkoårets indelning och mässans predikan, utgör altartavla. Kyrkans fönster tar in ljus genom i glas formade bilder, här utgörandes av Luca de la Robbias bildsvit i kalkstensrelief överförda till blästrat glas, gestaltande musicerande änglar enligt Psaltarens 150:e psalm. Övriga bilder samt lilla altartavlan, består av skulpturer.

Det höga rummet täcks av en kupolliknande uppbyggnad, med två skal på traditionellt manér, vart och ett anpassat till yttre respektive inre formkrav. Den inre ”kupolen” utgör klimatskydd avseende värmeisolering, och den yttre avseende tätskikt.

Genom att förlänga stadsrummet hela vägen upp till kyrkan skapas lätt nya utomhusrum för samling, lek och vistelse, av en stadsmässig kvalité som anknyter till torget och gatan. Detta möjliggörs genom ett ökat byggande och skapar samtidigt en spännande kontrast och tydlig gräns mellan anlagda utomhusrum och de befintliga, mer naturlika; från naturlandskap till stadslandskap.

Den samlande skålformade uteplatsen med möjlighet till gradänger kan tjäna som utvändigt gudstjänstrum, eller kopplas med kyrkan genom två öppna portar. Klockstapeln tronar på en bergkulle intill. Mellan denna och församlingshuset leder en glipa ner mot en ny utsprängd terrass mot söder vid rörelserummet.

Fasadmaterialen är glas och plåt. Plåten utgörs av större präglade tunnplåtskassetter, belagda med dubbelriktat färgskikt/flerkulörsfärg med pärlreflex. Präglingen och färgtypen skapar en stark variation, liv och djup i ytan på ett billigt material. Glaset är dorerat ogenomsiktligt, se bildprogram.

Ur det västerländska kyrkorummets historia visar förslaget en nytolkning på följande:
- Kontrast mellan höga och låga rum
- Kontrast mellan centralrum och kapell
- Ett stort ljust rum som är samlande, utan tvingande blickar utåt.

 

 

 

Mer om projektet

Valencia C.F. Stadium

Inbjuden tävling 1:a pris

Valencia, Spanien 2006

Evata Finland genom Prof. Kai Wartiainen och Hannu Helkiö


På grund av grund av sitt samarbete med spanska fotbollskubbar i byggprojekt, t.ex. Real Madrid, blev Evata Finland inbjuden i tävlingen för Valencias nya stadion för 77 000 sittplatser för fotboll och 55 000 för friidrott. Professor Kai Wartiainen var ansvarig för design och arkitekt Hannu Helkiö för funktion. Det vinnande förslaget baserar sig på ett höj- och sänkbart arenagolv, där platsantalet är resultat av golvets vertikala position. Med golvet på sin högsta position blir arena ett innerum med plats för ca 90 000 konsertgäster.

Fotboll – 77 000 sittplatser

Golvnivå låg

 

 

Friidrott – 55 000 sittplatser

Golvnivå mitten

 

 

Konserter – 90 000 sittplatser 

Golv upphissat

 

Valencia C.F. önskade parkering under arenan för 5 000 bilar. För att få den ekonomiska ekvationen att gå ihop och täckning för parkering och restaurangerna föreslogs på tomten en galleria med handel och biografer samt en mindre inomhusarena för 20 000 platser åt V.C.F basket, hand- och volleyboll.

För att undvika en stum och död fasad organiserades verksamheten så att pausrum, lounges, bar etc. hamnade so belysta och livliga rum i fasaden.

Fakta
Typ: Multiarena
Klient: Valencia C.F.
Yta: 265 000 m2
Kostnad: 460 M€

 

Mer om projektet

EPO – European Patent Office

Tävlingsförslag,

den Haag, 2004

Evata Finland genom prof. Kai Wartiainen


Det europeiska patent kontoret anordnade en arkitekttävling i flera steg för sitt huvudkontor i den Haag. Efter anmälningar erbjöds Evata Finland möjlighet att lämna ett förslag med prof. Kai Wartiainen som team-ledare.

 

Det energieffektiva förslaget bygger på maximal utnyttjandet av dagsljus och naturlig ventilation. De smala och höga volymerna penetreras med en ljusgård som belyser arbetsrum från två sidor. Varje rum får dagsljus. Förhöjda rumshöjderna och den artificiella belysningen som imiterar dagsljuset gör att man möblerar med dagsljuset – inte emot det. Detta möjliggör ett system där artificiell belysning stängs av så länge det finns dagsljus.

Förslaget är försett med dubbelglasfasad. För att undvika torftig glasarkitektur bröts den 20 våningar höga volymen up med ”deep-coloring”, som delar interiören bakom glaset is större färgfält samt ”tetris-massing”, som skapar stora hål i och tillåter blickar genom byggnadsmuren.

Typ: Kontor, dubbelglasfasad
Klient: European Patent Office
Yta: ca 80 000m2
Kostnad: Uppskattad till 210 M€

 

Mer om projektet 

Paradiset – Villa Sandström Svahn

Stockholm, 2003

Tomten är avstyckad och smal i Hässelby villastad, mellan en ”20-talsminiatyr”, vräkig högt belägen 70-talsvilla och i väster lågt belägna små hus från -40-talet. Planen, från -66 är generell: 160m2 i ett plan eller 120m2 i två plan+ garage 30m2.

Familjen önskade leva utan mycket trappor. Med denna utgångspunkt, ambitionen att visa volymmässig hänsyn till de små grannarna, samt byggrättens mycket långsmala form, från gatan sett, gjordes en rumsanalys med familjens program samt idén om inhägnade uterum, vilket resulterade i Paradiset 1. Rumshöjden anpassade sig i alla lägen till en för det specifika rummet önskad höjd, och möjlig fasadhöjd utnyttjades maximalt genom att en genomsnittshöjd på den tillåtna fasadhöjden räknades fram.

Den volymmässiga nedtoningen av byggnaden förstärktes av att ingen vind ritades. I gengäld ville familjen ha några m2 extra byggrätt, vilket nämnden styrkte, men den minsta grannen i väster motsatte sig. Familjen valde då att inte gå vidare, utan istället ritades ett tvåvånigt alternativ: Paradiset 2. Dess rumsorganisation bygger på en cirkelrörelse i flera plan, med utdragna ändar, en genom garage i norr mot gatan och en i söder mot poolen i plan två. 

 

 

 

Finnforest Modular Office

Esbo, Finland, 2003

Kai Wartiainen och Ingrid Reppen i samarbete med Wartiainen Arkitekter

Finnforest Modular Office design är ett förslag i en inbjuden tävling. Beställaren ville ha ett flera våningar högt kontorshus i trä. Avsikten var att främja trä som stommaterial och marknadsföras som alternativ till betong och stål. Konceptet skapades av Kai Wartiainen och Ingrid Reppen i Stockholm och förslaget färdigställdes i Finland av Wartiainen Arkitekter enligt finska byggbestämmelser.

Det arkitektoniska uttrycket tar fram träets kvalitéer genom att placera en mjukt böjd volym längs en hårt trafikerad lokalväg. Genom att låta ojämna delar kraga ut från gavlarna skapades en känsla av en väldig träbunt. Insvepningen i genomskinligt material förstärkte känslan vidare. 

Genom att en bred träbeklädd ramp leder upp till trädäcket och huvudentrén samt att parkeringen är beklädd med trä i faluröd ville man undvika betong som förmedlare av kundernas första intryck av byggnaden.

Förutom att använda dubbelglasfasad som väder- och bullerskydd, förbättrar den betydligt energieffektiviteten. I stället för använda textiler som solskydd mellan inre och yttre glasföreslogs vertikala och horisontella roterbara träpaneler i olika färgfält.

Fakta

Typ: Kontor
Kund: Finnforest
Yta: 13 300 m2
Budget: 27 M EUR

 

Mer om projektet

Nora församlingshem

På en tomt med kortsidan mot gatan och den majestätiska 20-talskyrkan skulle ett församlingshem med den för situationen ansenliga ytan på 800m2 inrymmas. Situationen komplicerades av att församlingens administrativa del låg i en annan byggnad i kvarteret med krav på smidig kontakt, samt att mittraden i kvarteret innehöll skyddsvärda 1600talsförråd samt att hela insidan av kvarteret var av privat karaktär. Lösningen låg i en entrégård en bit in i kvarteret som organiserar rummen med 90 o vinkel från gatan, och på så sätt uppnår de rätta organisatoriska proportionerna för ett bra flöde. Gården är mestadels mer belyst än gatufasden, vilket gör att besökaren leds upp på gården, som lätt kan samla besökare efter mässa.

Gården kantas av en dubbelvånig inverterad glasveranda som organiserar församlingens alla mötesrum med direktentré, överblickbarhet och stor skala. Lösningen lämnar också en huvudfasad mot gatan i stor skala utan för kvarterstypen främmande entréer. Volymerna som grupperar sig runt glasverandan anpassas i höjd till omgivningens stora skalvariationer.

Nora församlingshem är Sveriges yngsta kulturminnesförklarade byggnad och den finns med på UNESCOs världsarvslista som bra anpassning till äldre miljö.

Fakta

Beställare: Kustbostäder i Oxelösund
Ansvarig arkitekt: Ingrid Reppen
Handläggande arkitekt: Simon Kallioinen

Mer om projektet

High Tech Center Helsinki

Helsingfors, Finland 2002

Wartiainen Arkitekter och Evata Finland genom prof. Kai Wartiainen

De fyra huvudvolymerna, som står likt lyftkranar vid kajen i Gräsviken, är ett företagscentrum för IT-företag och relaterande avdelningar från Tekniska Högskolan och Handelshögskolan. Gemensamma funktioner, caféer, aula, restauranger, service, mötesrum etc. kopplar ihop byggnaderna med en inglasad gata ovanpå ”parkeringskistan”.

Byggnaderna är försedda med dubbelglasfasad som är samtidigt klimatskal och avlysningsskydd. Komplexet fick Europeiska Stålbyggnadspriset 2003 för innovativ användning av stål.

HTC1

 

HTC1

 

 

 

 

Professor Kai Wartiainen var ansvarig arkitekt för projektet genom Wartiainen Arkitekter och Evata Finland där han senare blev delägare och Creative Director.

Typ: Kontor, dubbelglasfasad
Klient: SRV Viitoset
Yta: 53 825m2
Kostnad: 120 M€

 

Mer om projektet

Bo -01

Hela projektet bygger på de inbyggda rummens relation till de rum som blir kvar ute. I radhuset intima gårdsrum i söder, smal “omodern” gränd i norr, mycket intima trädgårdsrum på taket i anslutning till de småholkarna, eller vistena. Möjliga entréer från alla dessa rum. I havshuset var frågan hur förhålla sig till det gigantiska rum som havet utgör. Vi valde att göra ett mellanrum, mellan havet och rummet, Paradisfilter, med visten balkonger och enskild soffplats mm. Det byggdes inte, kvar en fasad som i sin öppenhet också bjuder skyddande täta ytor mot havet.

 

Havshusets organisation är antagligen unik i Sverige. Tanken från början var att göra en utställningslägenhet, som skulle bestå av ett antal modeller, visande strukturens olika rumskombinationer. Alla rum på övre plan har direktkontakt med trapphuset via en privat balkong. Entréer till bostaden på två plan, den undre direkt i köket, den övre via ett ”smutsfilter”/våtrumsrum.

 

Mer om projektet