Kompetens: Bostäder

Trygghetsboenden, villor, flerbostadshus m.m.

Katscha – nybyggda loftlägenheter i Industrilandskapet

Katscha vann markanvisningstävlingen för bostäder i Kv. Stabben i Norrköping på betongdäck över Motala ström. Huskroppen följer ändringarna i strömriktningarna lik den äldre bebyggelsen. Mot strömmen har volymen vardagsrum med stora fönster och våningshöjden kring 4 meter, för att matcha skalan i Industribyggnaderna. På gårdssidan mot söder är våningshöjden lägre, så att lägenheterna har varierande rumshöjder. Variationen i höjdled, i antalvåningar och planform genererar lägenheter som är alla olika och individuella.

I samarbete med:

Bygget är i full gång. Under två veckor i maj 2014 tömdes strömmen på vatten för att underlätta arbetet. Inflyttning planeras till september 2015. 

 

 

Juryns utlåtande:
“Ett förslag som visar att man utifrån en grundlig analys tolkat Industrilandskapet på ett modernt och framåtsyftande sätt. Förslaget visar ett elegant bostadshus som på ett lekfullt sätt hanterar balansen mellan respekt och fantasi. Fantasi i sin expressiva utformning och innovativa gestaltning – respekt i sitt förhållningssätt till Industrilandskapets skala och formspråk. Förslagsställarna har hämtat upp gestaltningsprinciper som höga våningsplan, vertikalitet och industriella material i byggnadens utformning. Taklandskapet är säkert och omsorgfullt behandlat.

Den veckade glasväggen mot vattnet ger en variation och en spänning åt fasaden mot vattenrummet likt ett kalejdoskop. Fasadgestaltningen skiljer sig åt mellan fasaden mot vattnet och fasaden mot gården vilket ger en spänning och god variation som bryter ned skala på kvarteret. Lägenheterna är spännande och ovanligt lösta men kan bli komplicerade att använda om de inte studeras vidare med fokus på tillgänglighet och möblerbarhet. De färdiga bostäderna kan mycket väl bli attraktiva och berika bostadsutbudet i Norrköping.

De intrikata lösningarna för balkonger och utblickar från lägenheterna skapar mervärden för de boende. Tornets utformning och parkeringshuset med automatparkering övertygar inte helt och en utveckling av förslaget kan leda till att parkeringshuset omformas och tornets höjd ses över. Bedömningsgruppen frågar sig om det föreslagna badet kunna bli mer öppet för allmänheten och om den föreslagna portiken skulle kunna arbetas om för att underlätta allmänhetens tillgång till vattnet. Förslagsställarna föreslår utanför tävlingsuppgiften en byggnad som i sin gestaltning hänvisar till de skjulbyggnader som under tid funnits inom Industrilandskapet. Det greppet är inte nödvändigt för förslaget men smart och fantasifullt.”

 

“KATSCHA” - Nutida boende på industrilandskapets villkor

Stabben ges ett bostadshus med stark identitet och egenskaper som i samklang med befintlig bebyggelse ger ett spännande boende med hög kvalité.

KONCEPTET

Byggnadens form, design, placering och organisation avser att fånga in de väsentligaste dragen ur industrilandskapet i en volym som håller dem levande. Den av industrilandskapet genererade formen, ska ge rum för ett nutida boende i rik förening med platsens historiska lager.

Husets rumsliga struktur och form är uppbyggd så att stora och höga bostadsrum förlagts i ett band längs vattnet mot strykjärnet, och mindre rum i lägre våningar är förlagda i söder mot gatan. Mot vattnet, klassiskt
lugna rum och mot gränden, infallsrika med variation. Strukturen bygger på en kombination av normal rumshöjd åt gården och 1 och 1/3-dels rumshöjd mot vattnet. I strukturen finns möjligheter till ett varierat antal lägenheter. Förslagets 29 lägenheter är alla olika. De har alla unika egenskaper i form, läge mot vatten, gata, sol och utsikter m.m. Sammantaget utgör detta ett boende med hög potential och möjlighet till individuell anpassning av boendet. Centralt i konceptet är att ha öppna tekniska system så att rumsfunktioner kan ha olika placeringar. Med loftprincipen skapas möjlighet att forma individuella val med stor variation.

SKALA

Byggnadens volym har en horisontell huvudartikulering, i kontrast mot Strykjärnets ståtliga resning. Samtidigt gör de höga rummen mot vattnet att antalet våningar mot strykjärnet begränsas till fyra och på så sätt svarar upp mot den imponerande skalan som finns idag i de äldre industribyggnaderna. Därigenom behålles den stora skalan från de omgivande industribyggnaderna som är så viktig och den mindre ”bostadsbruksskalan” uttrycks i söder mot entrégatan.

FASADEN MOT STRÖMMEN

Fönsterskalan lånas från industribyggnaderna och fasadmaterialet har referens i strykjärnets tak. Viktigt är dock att inte kopiera fasadmaterial från grannarna, utan istället ta ställning till våningshöjder och fönsterstorlekar.
Fasaden föreslås i Aluzink med en tjocklek som kan jämföras med glasets plana yta. Glaset i fasadöppningarna delas genom diagonala karmar/spröjsar, på så vis att en del lutar bakåt, andra framåt i olika vinklar, vilket skapar intryck av en varierad mosaik av vatten, himmel och omgivande fasader. I fasaden mot söder med lägre våningshöjd, har puts och sten föreslagits. Den synliga sockeln och de ”rinnande” trapporna, är av terrazzo i asfaltliknande grå färg. Balkongerna glasas in med enkla glasskivor, som avslöjar putsfasaden.

ARBETSGRUPP

Arkitektur: arkitektur + development ab

Tävling:
Ansvariga arkitekter: Prof. Kai Wartiainen och Ingrid Reppen
Handläggare: Simon Kallioinen
Medverkande: Martin Uppman 

Projekering:
Ansvariga arkitekter: Prof. Kai Wartiainen och Ingrid Reppen
Handläggare: Simon Kallioinen
Medverkande: Martin Bergqvist, Michal Kubrak, Karla Chebenova 

 

Bygg- och marknadsanalys: Ivarssons Byggnads AB
VD: Robert Ivarsson
Styrelseordförande: Lennart Eriksson 

Se alla förslag på Norrköpings kommuns hemsida.

Läs om “Katscha” i Norrköpings Tidningar, eller i Folkbladet

 

Mer om projektet

Vitsippan – Maximalt med dagsljus i trygghetsboendet i Oxelösund

Kvarteret ligger centralt i Oxelösund, ett stenkast från Järntorget och strax nedanför den mäktiga Sankt Botvids kyrka.

Inledningsvis ägnades flera förslag åt att söka bevara den attraktiva parkmiljön på tomten, trots en motverkande plan. Lösningen blev två långsmala trapphus till de 36 bostäderna vilka kom att gruppera sig mestadels som hörnlägenheter runtom. Stor vikt lades åt användning av dagsljus som boendekvalité I lägenheterna samt stöd för de äldres nedsatta syn.

 

 

 

 

Ergonomi för äldre kom att bli ledmotiv med stort fokus på dagsljus genom stora badrum i fasad, gåvänliga trappor och varma golv etc. Byggnaden ansluter genom sin form och offentliga innehåll i gatuplan (Landstingets rehabverksamhet med gym, gymnastiksal och rum för arbetsträning samt anhörigcenter finns inom ”Trygghetsboendet Vitsippan”.), till Järntorget, parken och vårdcentralen.

Boendet består av 36 bostäder för en till två personers hushåll. 25 bostäder av dessa är tvåor på knappt 60 m2 och 7 st. är treor på drygt 70 m2. Byggnaden blev klar för inflytt i januari 2013. Trygghetskonceptet utgörs, förutom av personal som ska finnas på plats dagligen som stöd för de boende i sociala och praktiska frågor, även av ett flertal gemensamma utrymmen, såsom gästbostad, matsal, hobbyrum och en bastu- och badenhet.

Läs mer på kunden Kustbostäders hemsida.

 

Fakta:
Kund: Kustbostäder i Oxelösund AB genom Norconsult
Medverkande personer:Ingrid Reppen, Kai Wartiainen, Simon Kallioinen, Henrik Lindenkrona, Victor Mickelsson
Underkonsulter:K, Vvs, El, Bel, L/M, Br
Årtal: 2010-2011
Storlek: BTA ca 3800m2Mer om projektet

Villa Brandt i massivt trä runt terrassen, Herräng

Sommarbostaden utanför Norrtälje är organiserad runt en terrass som vetter mot sjön samt eftermiddags- och kvällssolen. Terrassen har olika nivåer som rummen följer under ett tak med varierande lutningar, vilket i sin tur ger varierande rumshöjder och nyanser av dagsljus.

När vädret utesluter uteliv på terrassen är hemmabion med lutande golv ett tilltalande alternativ.

 

Husstommen i massivträ levererades i platta paket och sattes upp på en och en halv dag. Tilläggsisoleringen kläddes in med träpanel i tre olika färger samt profilering, medan massivträet förblev synlig invändigt.

 

 

Mer om projektet

Revitalisering av Skarphagens centrum, Norrköping

Projektet syftar mot intensivare liv och platskänsla – göra om Skarphagen centrum till en bättre plats att bo och vistas på. Detta sker genom utökad handel, stärkt kundunderlag och attraktiva bostäder. Upprustningen kommer att ske i etapper under flera år.

Kundparkering med ny entré till centrumet placeras på taket av ny handelsyta. Gamla avlägsna parkeringar kan omvandlas till kvartersmark för bostäder. Hörnet i korsningen mot befintliga flerfamiljshus markeras med en högre del i nya flerfamiljshuset som trappar ner mot det befintliga villaområdet.

I samarbete med:

 


Nya bostäder på den nuvarande parkeringen


Ny blomsterkiosk vid torget

 

Samverkande förändringskoncept:

+ Ny handelsyta med kundparkering integrerad på taket frigör yta för boenden.

+ Attraktiva nya lägenheter samt markbostäder i radhus intill centrum för dem som vill flytta från villorna men som vill bo kvar i området.

+ Ökad synlighet mot trafiken med nya fasader, reklamtorn och blomsterkiosk.

+ Förlängt torg mot busshållplats för bättre tillgänglighet.

+Ny entré plaza med olika trafiklägen för bättre tillgänglighet.

  

Nya bostadshus

Bredvid Skarphagens centrum i Norrköping planerar a+d tillsammans med IBAB två nya bostadshus.

Flerbostadshuset innehåller 15 lägenheter ljusa lägenheter, med praktiska planlösningar och långsträckta balkonger, likt kungsbalkonger som förbinder flera rum. Längst upp i huset finns en etagevåning med stor takterrass och utsikt åt fyra väderstreck.
Radhuset består av tre st radhuslägenheter i två plan. De har egen gård och parkering nära ytterdörren.

 

Beställare: Ivarsons Byggnads AB 
Ansvariga arkitekter: Kai Wartiainen och Ingrid Reppen
Handläggande arkitekt: Simon Kallioinen
Medverkande arkitekter: Martin Bergqvist, Michal Kubrak 

Mer om projektet

Ski-in-Luossavaara, Kiruna

Uppdraget av Maestro Management innehöll flera olika delar: deltagandet i framtagandet av program för 150 attraktiva arktiska lägenheter, detaljplanarbete med kommunen, samordning av husdesign och utemiljön och planering av ca 50 lägenheter med inglasade balkonger samt möjlighet till bastu och öppen spis.

Husen binds ihop med en mur och en gatu-serpentin kring en förlängning av slalombacken i södersluttning med långa utblickar mot landskapet. Man kan glida på skidor ut och in direkt till varje hus.

I samarbete med:  

 

Allt eftersom utvinningen av Kirunas järnmalmskropp  går djupare ner i berget, ökar sprickbildningen och marken där gruvdrift förekommit, faller successivt in mot gruvan. Under de närmaste decennierna kommer förändringstakten i Kirunas stadsomvandling att accellerera dramatiskt. Infrastruktur läggs om, stadscentrum etableras på ny plats och åtskilliga bostäder ska ersättas med nya. Kiruna ska också locka till inflyttning.

Planen för bostadsområdet i Luossavaara tar utgångspunkt i de unika livsmiljöerna i ett nordligt klimat, med skidåkning, skoteråkning och en kall utomhusmiljö. Alla hus har direkt tillgång till parken i mitten, där liften går direkt upp till Luossavaaras slalombacke.

Området är placerat i sydvästsluttningen på Luossavaaraberget med utsikt över sjön Luossajärvi. Området innehåller ca 150 bostäder i nästan 40 hus, varav a+d ritar ca 40 % av bostäderna.  För att maximera möjligheterna till ljus och naturkontakt året om utformas a+d:s alla bostäder med inglasade balkonger i söderläge samt med öppen spis. 

Övriga arkitekter som ritar byggnader i området är: ​Brunnberg & ForshedFahlander Arkitekter och ​Landström Arkitekter.  Sven A Hermelin Landskapsarkitekter deltar i utformningen av tomt och parkmiljön.

Läs mer om projektet på maestro managements hemsida.

 

Projektet är under projektering.

Fakta

Kund: LKAB genom maestro managment
Ansvariga arkitekter: Kai Wartiainen, Ingrid Reppen
Handläggande arkitekt: Simon Kallioinen
Medverkande arkitekter: Martin Uppman, Michal Kubrak 
Årtal: 2012
Storlek: 11 ha

 

Mer om projektet

Torneå, bostäder

Beställaren äger ett stort markområde söder om stadskärnan vid Torneälvens mynning i Torneå, Finland. Han har tidigare gjort skapat öar med villor I området och håller på att utvidga fastigheten med restaurang, multifunktionsareana och en marina där flerbostadshus ingår.

Bostäderna anpassas till det nordliga klimatet. Balkongen är av massiv trä, glasas in och utrustas med eldstad. Bastu, badrum och vardagsrum får direktkoppling till balkongen och bildar en enhet för sköna fredagskvällar vid solnedgången.

 

 

Mer om projektet

HVB Oliven, ombyggnation

a+d har, i samarbete med NorConsult, under hösten projekterat ett kalkylunderlag för ombyggnation av kv Oliven i Oxelösund. Byggnadens tidigare verksamhet för behandling av missbrukare skall återupptas och utökas. 

Vivalla

a + d har deltagit i ett parallellt uppdrag om Vivalla i Örebro.

Vivalla är ett s.k. problemområde. Dålig lönsamhet och höga otrygghetstal, mycket insyn och stora parkeringsytor och odefinerade markytor var skäl för fastighetsägaren att börja förändringsarbetet. a+d:s metod var att genom analys och platsspecifika programmetoder, komma fram till vilka frågor som kunde lösas med rumsliga medel, till vilken grad och på vilken nivå/skala i staden. Analys, skiss-och dialogarbetet tog sig igenom ett perspektiv från hela Örebro ner till den enskilda bostaden.

Uppdraget låg på kvartersnivå och a+d kunde tydligt definiera vilka problem som kunde tas omhand på den efterfrågade nivån. Genom det omfattande analys och dialogarbetet, kunde rika variationer och tillämpningar visas. Nya bostads och kvarterstyper togs fram. Bilens centrala plats i bosta den valdes som lösning i alla förslag. Med vårt förslag blir stora delar av marken gårdar för de boende, istället för att vara dyra skötselytor för kommunen. Insyn minskas genom att man flyttar entréerna till flera hus. Parkering löses genom gatuparkering vilket också sänker hastigheten på den trafikerade matargatan.

Mer om projektet

Paradiset – Villa Sandström Svahn

Stockholm, 2003

Tomten är avstyckad och smal i Hässelby villastad, mellan en ”20-talsminiatyr”, vräkig högt belägen 70-talsvilla och i väster lågt belägna små hus från -40-talet. Planen, från -66 är generell: 160m2 i ett plan eller 120m2 i två plan+ garage 30m2.

Familjen önskade leva utan mycket trappor. Med denna utgångspunkt, ambitionen att visa volymmässig hänsyn till de små grannarna, samt byggrättens mycket långsmala form, från gatan sett, gjordes en rumsanalys med familjens program samt idén om inhägnade uterum, vilket resulterade i Paradiset 1. Rumshöjden anpassade sig i alla lägen till en för det specifika rummet önskad höjd, och möjlig fasadhöjd utnyttjades maximalt genom att en genomsnittshöjd på den tillåtna fasadhöjden räknades fram.

Den volymmässiga nedtoningen av byggnaden förstärktes av att ingen vind ritades. I gengäld ville familjen ha några m2 extra byggrätt, vilket nämnden styrkte, men den minsta grannen i väster motsatte sig. Familjen valde då att inte gå vidare, utan istället ritades ett tvåvånigt alternativ: Paradiset 2. Dess rumsorganisation bygger på en cirkelrörelse i flera plan, med utdragna ändar, en genom garage i norr mot gatan och en i söder mot poolen i plan två. 

 

 

 

Bo -01

Hela projektet bygger på de inbyggda rummens relation till de rum som blir kvar ute. I radhuset intima gårdsrum i söder, smal “omodern” gränd i norr, mycket intima trädgårdsrum på taket i anslutning till de småholkarna, eller vistena. Möjliga entréer från alla dessa rum. I havshuset var frågan hur förhålla sig till det gigantiska rum som havet utgör. Vi valde att göra ett mellanrum, mellan havet och rummet, Paradisfilter, med visten balkonger och enskild soffplats mm. Det byggdes inte, kvar en fasad som i sin öppenhet också bjuder skyddande täta ytor mot havet.

 

Havshusets organisation är antagligen unik i Sverige. Tanken från början var att göra en utställningslägenhet, som skulle bestå av ett antal modeller, visande strukturens olika rumskombinationer. Alla rum på övre plan har direktkontakt med trapphuset via en privat balkong. Entréer till bostaden på två plan, den undre direkt i köket, den övre via ett ”smutsfilter”/våtrumsrum.

 

Mer om projektet