Arkitektur Bostäder Development Tidiga skeden

Katscha – nybyggda loftlägenheter i Industrilandskapet

Katscha vann markanvisningstävlingen för bostäder i Kv. Stabben i Norrköping på betongdäck över Motala ström. Huskroppen följer ändringarna i strömriktningarna lik den äldre bebyggelsen. Mot strömmen har volymen vardagsrum med stora fönster och våningshöjden kring 4 meter, för att matcha skalan i Industribyggnaderna. På gårdssidan mot söder är våningshöjden lägre, så att lägenheterna har varierande rumshöjder. Variationen i höjdled, i antalvåningar och planform genererar lägenheter som är alla olika och individuella.

I samarbete med:

Bygget är i full gång. Under två veckor i maj 2014 tömdes strömmen på vatten för att underlätta arbetet. Inflyttning planeras till september 2015. 

 

 

Juryns utlåtande:
“Ett förslag som visar att man utifrån en grundlig analys tolkat Industrilandskapet på ett modernt och framåtsyftande sätt. Förslaget visar ett elegant bostadshus som på ett lekfullt sätt hanterar balansen mellan respekt och fantasi. Fantasi i sin expressiva utformning och innovativa gestaltning – respekt i sitt förhållningssätt till Industrilandskapets skala och formspråk. Förslagsställarna har hämtat upp gestaltningsprinciper som höga våningsplan, vertikalitet och industriella material i byggnadens utformning. Taklandskapet är säkert och omsorgfullt behandlat.

Den veckade glasväggen mot vattnet ger en variation och en spänning åt fasaden mot vattenrummet likt ett kalejdoskop. Fasadgestaltningen skiljer sig åt mellan fasaden mot vattnet och fasaden mot gården vilket ger en spänning och god variation som bryter ned skala på kvarteret. Lägenheterna är spännande och ovanligt lösta men kan bli komplicerade att använda om de inte studeras vidare med fokus på tillgänglighet och möblerbarhet. De färdiga bostäderna kan mycket väl bli attraktiva och berika bostadsutbudet i Norrköping.

De intrikata lösningarna för balkonger och utblickar från lägenheterna skapar mervärden för de boende. Tornets utformning och parkeringshuset med automatparkering övertygar inte helt och en utveckling av förslaget kan leda till att parkeringshuset omformas och tornets höjd ses över. Bedömningsgruppen frågar sig om det föreslagna badet kunna bli mer öppet för allmänheten och om den föreslagna portiken skulle kunna arbetas om för att underlätta allmänhetens tillgång till vattnet. Förslagsställarna föreslår utanför tävlingsuppgiften en byggnad som i sin gestaltning hänvisar till de skjulbyggnader som under tid funnits inom Industrilandskapet. Det greppet är inte nödvändigt för förslaget men smart och fantasifullt.”

 

“KATSCHA” - Nutida boende på industrilandskapets villkor

Stabben ges ett bostadshus med stark identitet och egenskaper som i samklang med befintlig bebyggelse ger ett spännande boende med hög kvalité.

KONCEPTET

Byggnadens form, design, placering och organisation avser att fånga in de väsentligaste dragen ur industrilandskapet i en volym som håller dem levande. Den av industrilandskapet genererade formen, ska ge rum för ett nutida boende i rik förening med platsens historiska lager.

Husets rumsliga struktur och form är uppbyggd så att stora och höga bostadsrum förlagts i ett band längs vattnet mot strykjärnet, och mindre rum i lägre våningar är förlagda i söder mot gatan. Mot vattnet, klassiskt
lugna rum och mot gränden, infallsrika med variation. Strukturen bygger på en kombination av normal rumshöjd åt gården och 1 och 1/3-dels rumshöjd mot vattnet. I strukturen finns möjligheter till ett varierat antal lägenheter. Förslagets 29 lägenheter är alla olika. De har alla unika egenskaper i form, läge mot vatten, gata, sol och utsikter m.m. Sammantaget utgör detta ett boende med hög potential och möjlighet till individuell anpassning av boendet. Centralt i konceptet är att ha öppna tekniska system så att rumsfunktioner kan ha olika placeringar. Med loftprincipen skapas möjlighet att forma individuella val med stor variation.

SKALA

Byggnadens volym har en horisontell huvudartikulering, i kontrast mot Strykjärnets ståtliga resning. Samtidigt gör de höga rummen mot vattnet att antalet våningar mot strykjärnet begränsas till fyra och på så sätt svarar upp mot den imponerande skalan som finns idag i de äldre industribyggnaderna. Därigenom behålles den stora skalan från de omgivande industribyggnaderna som är så viktig och den mindre ”bostadsbruksskalan” uttrycks i söder mot entrégatan.

FASADEN MOT STRÖMMEN

Fönsterskalan lånas från industribyggnaderna och fasadmaterialet har referens i strykjärnets tak. Viktigt är dock att inte kopiera fasadmaterial från grannarna, utan istället ta ställning till våningshöjder och fönsterstorlekar.
Fasaden föreslås i Aluzink med en tjocklek som kan jämföras med glasets plana yta. Glaset i fasadöppningarna delas genom diagonala karmar/spröjsar, på så vis att en del lutar bakåt, andra framåt i olika vinklar, vilket skapar intryck av en varierad mosaik av vatten, himmel och omgivande fasader. I fasaden mot söder med lägre våningshöjd, har puts och sten föreslagits. Den synliga sockeln och de ”rinnande” trapporna, är av terrazzo i asfaltliknande grå färg. Balkongerna glasas in med enkla glasskivor, som avslöjar putsfasaden.

ARBETSGRUPP

Arkitektur: arkitektur + development ab

Tävling:
Ansvariga arkitekter: Prof. Kai Wartiainen och Ingrid Reppen
Handläggare: Simon Kallioinen
Medverkande: Martin Uppman 

Projekering:
Ansvariga arkitekter: Prof. Kai Wartiainen och Ingrid Reppen
Handläggare: Simon Kallioinen
Medverkande: Martin Bergqvist, Michal Kubrak, Karla Chebenova 

 

Bygg- och marknadsanalys: Ivarssons Byggnads AB
VD: Robert Ivarsson
Styrelseordförande: Lennart Eriksson 

Se alla förslag på Norrköpings kommuns hemsida.

Läs om “Katscha” i Norrköpings Tidningar, eller i Folkbladet

 

Mer om projektet